masteryeo
1111
 United States
masteryeo
1111
 United States
dunkers
1213
 United Kingdom
dunkers
1213
 United Kingdom
     
  White   Black  
1  e4c5
2  e5Nc6
3  Nf3e6
4  Nc3Nge7
5  d4d6
6  Bg5h6
7  Bxe7Bxe7
8  d5exd5
9  exd6Qxd6
10  Bb5O-O
11  O-Oa6
12  Bxc6Qxc6
13  Ne5Qe6
14  Re1Bd6
15  Nc4Qg6
16  Ne3d4
17  Nc4Bc7
18  Ne4Bh3
19  Ng3Bxg3
20  fxg3Bg4
21  Qd2Rad8
22  Ne5Qf5
23  Qf4Qxf4
24  gxf4Be6
25  h3Bf5
26  Rac1f6
27  Nf3d3
28  cxd3b5
29  Rxc5Bxd3
30  Re7Bf5
31  Rxf5Rd1+
32  Kh2Rf1
33  a4b4
34  Ra7Rb1
35  Rxa6Rxb2
36  Rb5Rc8
37  a5Rcc2
38  Nh4b3
39  Rb7Kh7
40  Raa7Rxg2+
41  Nxg2Kg6
42  Rxg7+Kf5
43  Rg4h5
44  Rh4Kg6
45  f5+Kxf5
46  Rxh5+Ke4
47  Rh4+Kd3
48  Rc7Ra2
49  Rb4Ke2
50  Rxb3