1st CC Regular Tournament
           
   Tanchita1972  
      1256
        
           
     Tanchita1972  
      1256
      
 kozakliuty  
      489
          
  jordjy  
      1259
        
 jordjy  
      1259
          
            
           
   Phaedrus  
      253
        
           
    Yotta  
      983
      
           
   Yotta  
      983
        
           
            
           
   rafamaya  
      1086
        
           
    rafamaya  
      1086
      
           
   lazy_fat_cat  
      554
        
           
           
           
   WhitemoonG  
      647
        
           
    WhitemoonG  
      647
      
           
   vasyl_puzanov  
      704
        
           
            
           
   ANNA1993  
      1754
        
           
    ANNA1993  
      1754
      
           
   Circassian_Blood  
      581
        
           
      ANNA1993  
      1754
    
           
   LOTOS1ABL251  
      1039
        
           
    LOTOS1ABL251  
      1039
      
           
   JacovB  
      919
        
           
           
           
   FENIX1  
      646
        
           
           
           
   masteryeo  
      837
        
           
           
 Abrag_Vaso  
      487
          
  YVANE1991  
      828
        
 YVANE1991  
      828
          
    Valentin  
      1459
      
           
   Valentin  
      1459
        
           
 
© 2020 Zoclee (Pty) Ltd. All rights reserved.