YVANE1991
341
 International
YVANE1991
341
 International
ketchuplover
1294
 United States
ketchuplover
1294
 United States
     
  White   Black  
1  c4c5
2  Nc3Nc6
3  g3e5
4  Bg2d6
5  d3h6
6  e3Nf6
7  Nge2Qa5
8  O-OBe7
9  Bd2Bd7
10  Nd5Qd8
11  Nxe7Qxe7
12  Bxc6Bxc6
13  b4cxb4
14  Bxb4a5
15  Ba3O-O
16  Rb1a4
17  h3e4
18  d4Rfd8
19  d5Be8
20  Nd4Bd7
21  Rxb7Rab8
22  Qb1Rxb7
23  Qxb7